• Laerskool Elarduspark
 • Waar leerders toegerus word

Laerskool Elarduspark

Waar leerders toegerus word

×

Ondersteunings dienste

Ons beskou díe dienste as essensieël in die proses van opvoeding en onderrig. Wanneer leerders emosionele of fisiese probleme ervaar kom dit tot uiting op sosiale en akademiese gebied. Ons streef daarna om ons leerder toe te rus met die nodige hanteringsvaardighede vir die toekoms.

Naskoolsentrum

Doel

Ons streef daarna om veilige versorging vir u kind te bied, terwyl hy/sy huiswerk doen, of besig is met buitemuurse aktiwiteite.

Daar is geen strate om oor te steek of vervoerprobleme nie, aangesien ons aan die skoolterrein grens. Met ons lieflike koeltebome en groot speelplek kan u kind ook net lekker ontspan en speel.

Ons bied ook die geleentheid vir kinders om met ’n opgeleide berader te gesels. Een tot een gesprekke en konfidensialiteit is vir ons van uiterse belang. Dit bring mee dat daar ’n baie goeie verhouding tussen ons en die kinders is.

Naskool Inskrywingsvorm 2021                Naskool Etes Beplanning 2021

Studieklasse
Ons studieklasse is vir ons van uiterste belang. Indien ’n kind sy of haar kant bring, kan hy die aand saam met sy ouers spandeer, aangesien ons al die huiswerk op die huiswerkblad doen.  Ons werk as span saam met die skool en hulle personeel, leerders se werk word gedoen dienooreenkomstig die behoefte van die skool/klas juffrou.

Die kinders is in graad verband ingedeel in ’n lokaal met ’n ‘juffrou’. Daar is bepaalde studietye, maar die hele middag is beskikbaar indien ’n kind buitemuurse aktiwiteite het en nie die betrokke tyd in die studieklas kan wees nie.

Personeel
Ons dames is opgeleide onderwyseresse, wakker, oplettend en baie positief.

Toesig
Daaglikse toesig – buitemuurs-aktiwiteite kontrole by die hek.


Tye
Weeksdae  – 13h15 – 17h30
Skoolvakansie  – 6h30 – 17h30
Ons is gesluit tydens die Desembervakansie.


Kostes
Die registrasiefooi is R705.  Maandelikse fooi van R705 vir 11 maande.


Benodigdhede
Elke kind moet sy/haar eie skryfbehoeftes bring, sodat die huiswerk gedoen kan word.


Etes
Klink die onderstaande skakel om meer uit te vind i.v.m. etes by die Naskool vir 2020

Navrae
Sel: 012 345 1485

E-pos: naskool@lardies.co.za

Eenstop-Hulpsentrum


Visie:
Ons visie is om leerders emosioneel toe te rus om die eise van elke dag met selfvertroue te hanteer.


Werkswyse:
Ons beskou die sentrum as essensieël in die proses van opvoeding en onderrig. Wanneer leerders emosionele probleme ervaar kom dit tot uiting op sosiale en akademiese gebied.

Die klasonderwysers raak bewus van probleme wat vordering belemmer, gedurende die klas-situasie en met assessering.

Die skoolondersteuningspan besluit hoe die probleem aangespreek gaan word onder leiding van die Departementshoof Opvoedkundige Leiding. Onderhoude word ook met die leerders, en indien nodig die ouers gevoer om ‘n oplossing te vind.

Laerskool Elarduspark beskik oor die dienste van ‘n Opvoedkundige Sielkundige, Arbeidsterapeut, Remediërende terapeut en ‘n Spraakterapeut.

Ouers en leerders kan probleme aanmeld by Me. C Hollander. Die geel posbus dien ook as kommunikasie – kanaal vir die leerders.


Resultate:
Ons is tot dusvêr suksesvol in die ondersteuningsproses, aangesien ons leerders toerus met hanteringsvaardighede vir die toekoms.

‘n Gelukkige leerder is ‘n suksesvolle leerder.


Eenstop-Hulpdiens

Me Carina Linström
Tel:                 012 3451031
E-pos:            carinah@lardies.co.za

Terapeute

ARBEIDSTERAPIE
Arbeidsterapie verwys na hulpverlening om te help met probleme, wat die vermoë van kinders om te kan speel en leer, kan belemmer!
Die voordele van terapie is ondermeer:

 • Stimuleer algemene ontwikkeling
 • Sintuiglike ontwikkeling
 • Motoriese ontwikkeling
 • Fynspier beheer en handskrif
 • Visuele perseptuele begrip
 • Spraak & taal vaardighede
 • Ouditiewe perseptuele begrip
 • Emosionele ontwikkeling
 • Sosiale ontwikkeling
 • Kognitiewe ontwikkeling
 • Konsentrasie
 • Selfstandige werkslewering t o v skoolwerk

Probleme t.o.v. sensoriese integrasie, groot- en fyn motoriese vaardighede, visuele persepsie en skolastiese probleme gedurende die grondslagfase, kan geïdentifiseer word d m v ‘n volledige in-diepte evaluasie. 

Stimulasie van probleemareas vind plaas deur weeklikse inskakeling by terapie, wat plaasvind tydens skoolure by die arbeidsterapie praktyk op die skoolterrein. Video- of telefoniese terugvoer vind plaas na afloop van sessies en tuisstimulasie word ook verskaf. Deurlopende assessering en noue skakeling met die leerkragte vind plaas om vordering te monitor.

Kontak gerus Me Cathy Coetzee by 012 998 9535(w)/012 993 1569(h)/083 390 6070

 

REMEDIëRENDE TERAPEUT

 

 

OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE
Die Opvoedkundige sielkundige praktyk van Minette du Plessis -Emmerich het 16 jaar ondervinding ten opsigte van ouers, kinders en tieners. Die volgende dienste word gelewer:

Assesserings ten opsigte van:

 • Leerprobleme
 • Disleksie (leesfrustrasie)
 • Disgrafia (skryffrustrasie)
 • Diskalkulie (Wiskunde frustrasie)
 • Stadige werkspoed en geheue

Spesiale akkommodasies vir bv. ekstra skryftyd ens.

 • Aandagafleibaarheid
 • Beroepsvoorligting
 • Emosionele Assesserings
 • Ouerleiding
 • Spelterapie
 • Terapie vir Tieners
 • Temperaments Evaluasie (Tall Trees @)
 • Kobus Neetling Breinprofiel (NBI@)
 • Werkswinkels by Skole

 

SPRAAK- EN TAALTERAPEUT

Het u kind dalk ‘n spraak-/taal-/luister-/stem-probleem?  Me Jolette van Eck voer spraak-/taal-/luister-/stem-siftingsevaluasies by ons skool uit.  Hierdeur word gepoog om te bepaal of u kind moontlik uitvalle toon t.o.v. die genoemde areas en of verdere bemoeienis noodsaaklik is.  Terloops: Ouditiewe Persepsie speel ‘n belangrike rol by lees- en spelling vaardighede.

Indien verdere spraak- en/of taalterapie insette noodsaaklik is, word die volgende stappe volg:

 • Individuele evaluasie/terapie vind plaas een maal per week by Kleuter-/skool, vir ‘n 30/60/90 minute sessie:
 • Tariewe word gehef soos voorgeskryf in die Mediese Skemas m.a.w. ingekontrakteur;
 • Mediese fondse verskaf fooie vir terapeutiese dienste en kan dus geëis word: Ouers doen navrae by hul Mediese Fondse vir beskikbare  fondse.

Kontak gerus vir Me Jolette van Eck
Tel: 012 345 2886
Sel: 072 188 2117
E-pos: jvaneck@webmail.co.za

Klerewinkel

Skooldrag 2021 

Klerewinkel Pryslys 2021   

Ons skool het sy eie klerewinkel. Dit vorm deel van ons Eenstop-Hulpdiens waarin ons as skool strewe om die skoolklere vanaf die skoolgronde te verskaf. Sodoende lewer ons ‘n diens wat dit vir ons ouers en leerders baie makliker maak teen ‘n sakpas prys. Die klerewinkel is oop Maandae tot Donderdae vanaf 07:15 – 14:30 en Vrydae vanaf 07:15 – 14:00 en sal gedurende die vakansies gesluit wees.

Kontakpersoon: Belinda Castelyn
Slegs WhatsApp sel nr:  083 779 9150 – per afspraak tydens Covid-19 regulasies.
E-pos: belinda@fabi.co.za of belindacastelyn@discoverymail.co.za

Constantiapark Uitrusters

Tel:           012 993 3130
Adres:      469 Mendelssohn straat, Constantia park
Ure:          Weeksdae van 08:30 – 17:00
                 Saterdae van 08:30 – 13:00

Monument park Uitrusters

Tel:           012 460 8770
Adres:      Monument Park Shopping Centre, Skilpad straat, Monument park
Ure:          Weeksdae van 08:30 – 17:00
                 Saterdae van 08:30 – 13:00

Klerebank

Gebruikte skoolklere in goeie kondisie, beskikbaar by ons klerebank.  Indien u graag die Klerebank wil besoek moet u asseblief ‘n afspraak maak om die skoolterrein te betree.  Afsprake moet gemaak word by Me Yulanda Sadie per epos by ysadie@lardies.co.za of u kan die skool skakel by 012 345 1031/2 (hou aan vir die skakelbord)

Beperkte voorraad en groottes beskikbaar soos wat skenkings ontvang word.  Indien u klere wil skenk vir die klerebank kontak gerus Me Yulanda Sadie by ysadie@lardies.co.za of stuur die pakkie saam u kind skool toe.

McLardies

McLardies is ons skool se snoepie waar magies gevul kan word met heerlike versnapperinge en lekkernye gedurende pouses en na skool.  Ons wil u graag daaraan herinner dat die snoepie nie oop is tussen 13:15 en 13:45 nie. Ons senior leerders het dan nog klas en dit kan steurend raak by ons snoepie. U is welkom om ons vanaf 13:45–15:00 gedurende Maandae tot Donderdae te ondersteun en op ‘n Vrydag tot 14:30.

Leerders se aankope vind plaas deur gebruik te maak van ‘n FundiPay bandjie, waarop ‘n bedrag deur u inbetaal word. Inligting rondom die registrasie by FundiPay is beskikbaar op ons skool se kommunikeerder.  ‘n Nuwe funksie genaamd Ozow (voorheen bekend as IPay) is tans beskikbaar, wat onmiddellike inbetalings moontlik maak en baie meer gerieflik is vir ouers.

Aangesien ons kaartfasiliteite beskikbaar het by McLardies is leerders welkom om ook hiervan gebruik te maak. Ouers kan ook gebruik maak van “Snapscan”.  Ondersteun McLardies gerus, om later weer spesiale aanbiedinge te kan kry.

U is welkom om enige navrae te rig aan Louwria: snoepie@lardies.co.za

Fundi-Pay Linking Card                Fundi-Pay Registrasie proses

OMLIGGENDE KLEUTERSKOLE

KLEINMENSIES KLEUTERSKOOL EN NASKOOL SENTRUM
Kleinmensies is ‘n Christelike Kleuterskool geleë te Elarduspark en bestaan reeds 14 jaar. Ons is geregistreer by die Onderwys Departement en is ‘n voedingsbron vir die omliggende laerskole. Ons volg ook ‘n goedgekeurde leerplan.  Daar heers ‘n huislike en persoonlike atmosfeer onder die personeel, kleuters en ouers. Dit is vir ons belangrik om elke kleuter tot sy/haar volle potensiaal te laat ontwikkel op liggaamlike en emosionele vlak. Gekwalifiseerde personeel bied die klasse op ‘n interessante en informele wyse aan.

Eienaarbetrokkenheid is ‘n sleutelwaarde by Kleinmensies en die Skoolhoof is intiem betrokke by die dag-tot-dag bestuur van Kleinmensies Kleuterskool asook by die ouers en kinders.

Adres:              Alouettestraat 600, Elarduspark, Pretoria
Telefoon:         (012) 345 2879

Faks:                086 675 3814
Epos:                info@kleinmensies.co.za
Webwerf:         www.kleinmensies.co.za
Hoof:                Rensche Nagel

 

KLEUTERGENOT KLEUTERSKOOL
Ons visie is om gelukkige, gebalanseerde kleuters te help om ‘n leerbare gees te hê en optimaal te ontwikkel.  Ons streef daarna om die leerders by Kleutergenot te help om hul volle potensiaal te bereik. Ons doen dit deur na die volle kind en sy/haar behoeftes te kyk en al die ontwikkelingsareas aan te spreek.
Adres:               Hoek van Jochem straat en Petrus straat, Rietvalleirand.
Telefoon:          (012) 345 2990 / (012) 345 6063
Epos:                kontak@kleutergenot.com
Webwerf:          www.kleutergenot.com

 

LIGSTRAALTJIES KLEUTER EN NASKOOL
Ons by Ligstraaltjies sal ten alle tye u kleuter veilig laat voel en help om hom/haar te ontplooi op alle vlakke van ontwikkeling tot ‘n gelukkige en skoolgereed kleuter.    Ligstraaltjies Kleuterskool is ‘n Christelike gebaseerde kleuter en naskool en is al meer as 20 jaar in Pretoria. Ons is reg oorkant Laerskool Elarduspark geleë.

Ligstraaltjies Kleuterskool bied ‘n baie veilige omgewing vir jou kinders. Ons strewe daarna om elke kind tot sy/haar optimum te help ontwikkel.

Adres:               545 AlbertonStraat, Elardus Park, Pretoria. Oorkant Laerskool Elarduspark.
Telefoon:          (012) 345 2690
Selfoon:            083 229 9077
Epos:                anantamoolman@gmail.com
Webwerf:          https://www.ligstraaltjies.co.za

 

MANNEWALES KLEUTERSKOOL
Mannewales is geleë in Pierre van Ryneveld, op die hoek van Broeksma en Vorsterlaan.  Klassies is klein met 2 personeel per klas. Ons open soggens om 06:30 en sluit weer om 17:15 in die middae, met `n na-uurdiens wat `n ekstra fooi behels. Twee etes per dag word aangebied.

Mannewales is ten volle toegerus om na kleuters om te sien, van die ouderdom 3 maande tot Graad 0. Daar is tans 6 klasse in Mannewales, met 9 onderwysers en 6 assistente. Elke klaskamer beskik oor sy eie toilet geriewe.  Elke klaskamer, en buite op die speelgrond, is toegerus met CCTV kameras.

Elke baba, peuter en kleuter kry ‘n Mannewales tassie met sy/haar naam daarop geborduur. Mannewales is ‘n tweetalige kleuterskool. Daar word verskeie buitemuurse-aktiwiteite aangebied en twee uitstappies per jaar word gereël. Babas, peuters en kleuters ontvang vier vorderingsverslae per jaar.  Hoogtepunte by Mannewales is ons Atletiekdag en Konsert, wat altyd afgesluit word met ‘n Kersfees Vader wat geskenkies uitdeel, wat die ouers koop.
Adres:                24 Vorsterlaan, Pierre van Ryneveld, Centurion.
Telefoon:           (012) 662 1518 / 082 828 1420
Epos:                  viv.mannewales@gmail.co
Webwerf:            https://mannewales.yolasite.com/

 

 

MORELETA DUIFIES
Moreleta Duifies is ‘n crèche cum kleuterskool wat alreeds 16 jaar bestaan en word bestuur en besit deur Moreletapark Gemeente.  Gegewe die uitdagings van ons tyd het Duifies die visie om primêr ‘n bydrae te lewer om geestelike ontwikkeling en ‘n leerbare gees in elke kleuter te vestig en dra beduidend daartoe by om ‘n gelukkige, gebalanseerde, optimale presteerder op alle lewensterreine op te lewer.
Adres:                 Moreleta Duifies Crèche cum Kleuterskool, 1353 De Villabois, Maeuriel rylaan, Moreletapark
Telefoon:            (012) 997 8070 / (012) 997 8200
Sel:                     072 524 9830
Epos:                  duifies@moreleta.co.za
Webwerf:            www.duifies.co.za

 

 

PRINSIES EN PRINSESSIES
Prinsies & Prinsessies Privaat Skool is ‘n Privaat Kleuterskool in Pretoria en bied ondersteuning in die ontwikkeling van babas tot Graad R kinders.  Prinsies & Prinsessies Privaat Skool streef daarna om jou te help met die versorging en leiding van jou kinders deur die vroeë stadium van hulle lewensreis.

Met liefde, sorg en passie vir kinders bied ons ‘n veilige omgewing waar u kind met selfvertroue kan ontwikkel en tot hul volle potensiaal deur deelname aan speletjies, sport aktiwiteite en spesiale stimulerende opvoedkundige programme.  Prinsies & Prinsessies is geregistreer as ‘n skool by die Departement van Onderwys, Gesondheid en Tshwane-munisipaliteit met opgeleide onderwysers en personeel.  Met meer as 25 jaar ervaring in die ontwikkeling en versorging van babas en kinders, bied Prinsies & Prinsessies ’n veilige omgewing vir kinders om te leer en te speel.

Ons is passievol oor kinders van alle ouderdomme en moedig ouers se betrokkenheid en samewerking aan, wat die band tussen personeel en kinders sal versterk.
Adres:                 472 Konkiep Straat, Erasmuskloof, Pretoria.
Telefoon:            (012) 347 8923
Epos:                  ppkleuterskool@gmail.com
Webwerf:            https://www.prinsiesenprinsessies.co.za

 

 

MONUMENTPARK KLEUTERSKOOL
Monumentpark Kleuterskool is Afrikaans Christelik georiënteerd waar kleuters leer om aan te pas by die moderne-omgewing. Vanaf vyfjarige ouderdom is die aanbieding van die leerstof tweetalig. Behalwe die voorgestelde leerplanne word ook prakties-georiënteerde werk gedoen waar elke kleuter die geleentheid kry om fisies met opvoedkundige apparaat te werk om die begrippe vas te lê. Omdat die kleuters dus deur hulle sintuie leer om leerstof in te neem en weer te gee, kry hulle die volle geleentheid om individueel volgens hulle eie vermoë en tempo te vorder sonder om met ‘n maatjie vergelyk te word.
Adres:                Steenbok straat 48, Monumentpark (Hoek van Steenbok en Squirrellaan), Pretoria.
Telefoon:           (012) 460 4176

Webwerf:           www.monumentparkkleuterskool.co.za

 

 

PALJAS KLEUTERSKOOL
Paljas Kleuterskool voorsien ‘n liefdevolle tuiste vir Elarduspark se kleuters. Die Paljas onderwysers sien met liefde om na kinders in ‘n huislike omgewing met ‘n lieflike groot, boomryke en goed toegeruste speelarea.  Paljas Kleuterskool is ‘n privaat Christelike Afrikaans Kleuterskool. Ons het vyf klassies wat strek vanaf die Babas tot graad RR.

Ons verwelkom babas vanaf 3 maande, peuters en kleuters. Skooltye is halfdag 06:35 tot 13:00 en voldag tot 17:30.  Paljas Kleuterskool is oop gedurende skoolvakansies maar sluit met Desember vakansie.
Adres:                Allouete straat, Elarduspark, Gauteng.
Tel:                    (012) 345 5522

 

PIXIELAND AKADEMIE
Pixieland is a registered nursery school in Rietvalleirand, Pretoria which offers full day and half day care for toddlers from 3 months to six years old.  Your child is as important to us as to you.  We aim to devote plenty of time to him/her with loving care.

We believe that children have to be stimulated intellectually, emotionally, socially and physically during all stages of their development, in order to become healthy and balanced human beings.  Communications between the school and you as parents are of the utmost importance to us. We are at your service at all times and we will do everything in our power to ensure your child’s happiness and well being.
Adres:                Petrusstraat 731 Rietvalleirand.
Tel:                    083 297 4500