• Laerskool Elarduspark
 • Waar leerders toegerus word

Laerskool Elarduspark

Waar leerders toegerus word

×

Intermediere Fase (Gr. 4 – 6)

Afrikaans

Kurrikulum
In die Intermediêre fase word die vier hoofkomponente van Afrikaans behandel. Dit is belangrik vir elke leerder om te kan lees en daarom is die fokus van Lees en Kyk juis om leerders toe te rus met die nodige vaardigheid om met begrip te kan lees. Verder kry leerders die geleentheid om saam te kan luister en kennis weer te gee tydens Luister en Praat.  Afrikaans is die taal waarin leerders uiting kan gee aan hulle emosies en belewenisse op ‘n kreatiewe wyse. Skryf en Aanbied gee aan die leerders die geleentheid om juis dit te kan doen.  Die korrekte gebruik van taal word in die komponent Taalstrukture en-Konvensies behandel. 

Benaderingswyse
Afrikaans word in beide die Intermediêre sowel as die Senior Fase aan die hand van spesifieke uitkomstes onderrig en deurlopend geassesseer ten opsigte van die komponente daarvan. Aandag word veral gegee aan die vaslegging en die uitbreiding van taal en geletterdheid. Dit word deur prestasie-omskrywings gerekordeer.  Saam strewe ons daarna om die leerders van vandag toe te rus as die toekoms van môre.  Vanaf 2020 val die kurrikulum se fokus meer op die komponent van Skryf en Aanbied asook Letterkunde as deel van (Lees en Kyk/Luister en Praat).

Vak-aktiwiteite
Tydens praat-aktiwiteite word leerders die geleentheid gegun om uit te dun vir deelname aan Interne Redenaarskompetisies by die skool.  Hierdie kompetisies vind plaas in alle grade en leerders kry die kans om hul sê te sê in Afrikaans. Leerders wat goed presteer tydens hierdie kompetisies kry die geleentheid om aan redenaars-siftingsrondtes deel te neem as moontlike kandidate vir die Super 12- en ATKV-redenaarskompetisies.  Hulle kan ook aan jaarlikse olimpiades deelneem.

Ander inligting
Vanaf Augustus 2013 word ‘n nuwe leesprogram by die skool geïnkorporeer om leerders met uitvalle te help.  Lees vorm die hoeksteen van leer op alle gebiede en daarom moet leerders lief wees daarvoor, daarom word ekstra lees klasse nie net na skool aangebied nie, maar ook tydens lees periodes in Graad 4-6.  Daar word ook weeklikse ekstra klasse met betrekking tot Afrikaans aangebied.

English

If you think that English is just an unending series of tenses and word classes, think again!  At Laerskool Elarduspark it is the private mission of each English teacher to create a love for the language and to equip the learners to be competent readers and speakers so that they can fully realise their potential in our beautiful country and abroad, because language is the tool for thought and communication.

At our school we follow the communicative approach. This means that nothing is taught in isolation but the relevance of each aspect is explained and context is paramount.

Curriculum
As prescribed by the National Curriculum statement the main emphasis is placed on listening, speaking and reading, writing and language structure and conventions.    All our teachers are highly trained and at the forefront of their subject. They frequently attend seminars and workshops to make sure they are equipped and that the learners get the best there is to offer.

 

Approaches
At Elarduspark we focus on what can be done with language.  In order to achieve success in our mission the text-based approach and the communicative approach are followed.  In the text-based approach a wide variety of different texts are studied to ensure that the learners become competent, confident and critical readers, writers, viewers and designers of texts.

A communicative approach suggests a great deal of exposure to English and many opportunities to produce the language by communicating for social and practical purposes.

Activities
Every learner is encouraged to work hard and try their best. In addition to the normal classroom activities we are proud of our level of public speaking.  An Orator’s event is held during the second term for learners from grade 4 to 7.  Visiting teachers and adjudicators are without fail very impressed with our learner’s competence in both prepared and unprepared speaking.

Learners are also encouraged to participate in olympiads and competitions which might arise.  We pride ourselves in the fact that we prepare learners to choose between English as First Additional Language or English as Home Language in High School.

“The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be ignited.” – Plutarch.

We as an English department strive to ignite that fire.

 

Wiskunde

Benaderingswyse
Wiskunde onderrig is ‘n prioriteit by Laerskool Elarduspark en daarom wil ons elke Lardie toerus met die beste kennis deur kwaliteit onderrig.  Hierdie doel kan slegs bereik word deur aan elke leerder intensief aandag te gee en so die behoefte van elke leerder aan te spreek.

Kleingroeponderrig in wiskunde is ingefaseer in 2017 vir Graad 6 en 7 en vir Graad 4 – 5 in 2018.  Tydens wiskunde periodes verdeel die klasse in twee kleiner klasse van ongeveer 16 leerders.  Die voordele hieraan was gou duidelik sigbaar.  Elke leerder kry daagliks individuele aandag van die onderwyser en probleme kan vroegtydig geïdentifiseer word.  Inskerping van wiskunde begrippe word daagliks ingeoefen. Leerlinge het groter vrymoedigheid om in die klas deel te neem.

Tegnologie soos dataprojektors en internet toegang in elke klas, maak lesse interaktief, opwindend en interessant.  Die wiskunde onderwysers werk nou met mekaar saam om seker te maak dat leerlinge nie verwar word met verskillende onderrigmetodes nie en dat kennis konsentries uitgebrei word van Graad 4 -7.

Kennisvaardighede t.o.v. die vak wiskunde
Die KABV beleid word gevolg en die vak word verdeel in die volgende afdelings:

 • Getalle, Bewerkings en Verwantskappe
 • Patrone, Funksies en Algebra
 • Ruimte en Vorm ( Meetkunde)
 • Meting
 • Datahantering

Deelname aan verrykende wiskunde ervarings:

 • Die Wiskunde Olimpiade word deur die Onderwys Departement geïnisieer.  Hier kan leerlinge wat ‘n passie vir wiskunde het, meeding teen die leerders van ander skole.
 • Conquesta is ‘n uitdaging waaraan leerders in verskeie vakke kan deelneem as ook in wiskunde.  Leerders neem na skool deel deur ‘n toets te skryf.  ‘n Sertifikaat word volgens prestasie ontvang.

Natuurwetenskap & Tegnologie

Wetenskap is ‘n sistematiese manier van soek vir verduidelikings en aaneenskakeling van idees wat ons het.  In Wetenskap word sekere metodes van navraag gedoen en ondersoek ingestel.  Met die formulering van ‘n hipotese word die ontwerp en uitvoer van eksperimente, ondersoeke wat onderneem word en metodes wat gebruik word,  noukeurig ondersoek en gedebateer voordat dit as geldig aanvaar word.  Tegnologie word regdeur die geskiedenis aangetref.  Mense het ‘n  kombinasie van kennis, vaardighede en beskikbare hulpbronne gebruik om oplossings te ontwikkel wat aan hul daaglikse behoeftes en begeertes voldoen.

 

Kurrikulum
Dit is gerig om leerders geleenthede te bied vir die saamstel van idees wat hulle het oor die natuur sodat hulle sin daarvan maak.  Daar is DRIE spesifieke doelwitte:

 1. Leerders moet in staat wees om ondersoeke te voltooi, probleme te analiseer en praktiese prosesse en vaardighede te gebruik in die ontwerp en evaluering van oplossings. Daar is gesindhede en waardes wat die grondslag vorm van hierdie vermoë, soos om respek te hê vir lewende dinge.
 2. Leerders moet begrip hê van wetenskaplike-, tegnologiese- en omgewingskennis om hulle in staat te stel om die kennis  in ‘n nuwe konteks  toe te pas. Ons bou dus deur onderrig ‘n raamwerk van kennis deur verbindings tussen idees en begrippe in gefokusde gedagtes te maak – dis anders as om net feite te ken.
 3. Leerders moet die praktiese gebruike van die Natuurwetenskappe en Tegnologie in die samelewing en die omgewing verstaan en sodoende waardes ontwikkel wat hulle besorgde en kreatiewe burgers maak.


Benaderingswyse
Ons skep ‘n wetenskaplike atmosfeer in ons klasse en die keuse van die inhoud gee ons geleentheid om ‘n wye verskeidenheid van onderrigmetodes te leer en te gebruik.  Ons gebruik wetenskap en tegnologie aktiwiteite wat genot, nuuskierigheid en kreatiwiteit aanwakker en ‘n bydrae lewer tot sosiale en gemeenskaps-ontwikkeling. Verskeie ontwerpvaardighede word gebruik byvoorbeeld, toegang tot en herroep van inligting; waarneming, vergelyking, meet, sortering en klassifisering; voorspellings;  beplanning en uitvoer van ondersoeke; aantekening en interpretasie van inligting; ontwerp en bou van modelle en die evaluering en verbetering van produkte.

Vak-aktiwiteite
Interne Wetenskap Ekspo
Noord-Gauteng Wetenskap Ekspo
Relevante uitstappies
Olimpiades

Sosiale Wetenskap

Kurrikulum
Die vak Sosiale Wetenskap bestaan uit twee vakinhoude naamlik:  Geskiedenis en Geografie. 
Sosiale Wetenskap se doelwit is om geleenthede vir elke leerder te skep en om met nuwe, sowel as kritiese oë na die wêreld te kyk.  Om leerders bekend te stel aan ‘n wêreld anders as waaraan hul gewoond is.

Sosiale Wetenskap is ‘n vak wat leerders help om kennis op te doen van die verlede, die hede en die toekoms.  Voorgeskrewe handboeke en ander bronne word gebruik van Gr. 4-6.

Benaderingswyse
Leerders word gelei om te kan spekuleer, te redeneer, te selekteer, kreatief te dink, na te vors en om vrae te beantwoord.  Dit is ‘n ongelooflike interessante vak wat leerders se persepsie verbreed op elke moontlike gebied.

Vak-aktiwiteite en Assessering
Leerders doen deur die jaar projekte, navorsing, take, kreatiewe werk en aktiwiteite wat verwoord word met twee formele assesserings in kwartaal 1 en 3 in beide Geografie en Geskiedenis. In die tweede kwartaal word ñ formele assessesseringstaak geskryf asook ñ formele toets in Geskiedenis en Geografie. In die vierde kwartaal word net ñ eksamen geskryf in altwee vakinhoude.

Verslae
Leerders kry kwartaalliks verslae met ‘n gemiddelde persentasie vir SW.  Daar is egter ook ‘n gemiddelde persentasie vir Geskiedenis en Geografie onderskeidelik.

 

Lewensvaardigheid

Wat behels die vak Lewensvaardigheid?
Die vak Lewensvaardigheid is die middelpunt van die holistiese ontwikkeling van die leerder.  Die leerders word toegerus met die kennis, vaardighede en waardes wat nodig is om hulle potensiaal te bereik ten opsigte van fisiese-, intellektuele-, persoonlike-, emosionele- en sosiale ontwikkeling. Die vak moedig leerders aan om lewensvaardighede aan te kweek en te beoefen wat hulle sal toerus om onafhanklik en effektief op die lewe se uitdagings te reageer en om ‘n aktiewe en verantwoordelike rol in die gemeenskap te speel.  Die doel van die vak is om die leerders te ontwikkel deur middel van drie verskillende, maar verwante studievelde naamlik: Persoonlike en Sosiale Welsyn, Skeppende Kunste en Fisiese Opvoeding.

Persoonlike en Sosiale Welsyn is die studie van die self in verhouding tot die omgewing en die gemeenskap.  n die LV-kurrikulum vir graad 4-6, word Persoonlike en Sosiale Welsyn uitgedruk as ‘n studieveld wat in drie onderwerpe vervat is, naamlik:

Ontwikkeling van die self

Gesondheids- en omgewingsverantwoordelikheid

Sosiale verantwoordelikheid

Die inhoud van Persoonlike en Sosiale Welsyn studievelde wat in Graad 4, 5 en 6 aangespreek word, is verwant aan Lewensvaardighede in die Grondslagfase en Lewensoriëntering in die Senior Fase en die verdere onderwys- en opleidingsfase.  Dit fokus op soortgelyke areas van vaardighede, kennis en waardes en berei die leerders voor om met die vak voort te gaan in Graad 7-12. (In graad 7–12 staan dit bekend as Lewensoriëntering)

Assessering in Persoonlike en Sosiale Welsyn

Taak 1Taak 2Taak 3          Taak 4
Graad 4Graad 5Graad 6Graad 4-6          Graad 4 en 5          Graad 6
WerksopdragOntwerp en maak
30
WerksopdragOntwerp en maak
30
WerksopdragOntwerp en maak30Toets30Projek30

          Jaareind-eksamen


30

          Jaareind-eksamen60

Skeppende Kunste
Verskaf blootstelling aan en studie van ‘n verskeidenheid kunsvorme soos Uitvoerende Kunste wat die volgende insluit: dans, drama, musiek en Beeldende Kunste: wat die vaardigheid om met verskillende mediums te kan werk.  Die doel van Skeppende Kunste is om kreatiewe, verbeeldingryke individue te ontwikkel wat ‘n waardering vir kunste het.

Die drie onderwerpe vir Beeldende Kunste is
Visuele geletterdheid
2D-ontwerpe
3D-ontwerpe

Die vier onderwerpe vir Uitvoerende Kunste
Opwarming en spel
Improviseer en skep
Lees, interpretasie en opvoering
Waardering en nadenke, deur middel van dans, musiek en drama

Assessering in Skeppende Kunste
Assessering is ‘n deurlopende, beplande proses om inligting oor leerderprestasie te identifiseer, in te samel en te vertolk.  Assessering behoort sowel informeel as formeel te wees.  In beide gevalle moet leerders gereelde terugvoering ontvang om die leerervaring te verbeter.

Kwartaal 1:  SKT (Beeldende- of Uitvoerende Kunste) Praktiese Opdragte40
Kwartaal 2:  SKT (Uitvoerende- of Beeldende Kunste) Praktiese Opdragte40
NEEM KENNIS Teen die middel van die jaar moet beide bane geassesseer wees.
Kwartaal 3:  SKT (Beeldende- of Uitvoerende Kunste) Praktiese Opdragte40
Kwartaal 4:  SKT (Uitvoerende- of Beeldende Kunste) Praktiese opdragte en moontlike skriftelike eksamen40
NEEM KENNIS Teen die einde van die jaar moet beide bane vir die tweede keer geassesseer wees om progressie aan te dui.

Fisies Aktiwiteite
Word aangebied om leerders se fisiese welsyn en kennis van beweging te ontwikkel

Assessering in Fisiese Aktiwiteite
Die fokus van die assessering word in twee breë kategorieë verdeel:
Deelname:  Leerders word blootgestel aan ‘n begrip van die waarde van gereelde deelname aan fisiese aktiwiteite.  Deelname behoort verdere ontwikkeling, genot en die bou van selfvertroue aan te moedig.
Uitvoering van bewegings:  Leerders word geassesseer op die vlak waarop hulle instaat is om te presteer.  Uitvoering van beweging behoort nie ‘n sin vir kompetisie aan te moedig nie.  ‘n Punt uit 20 vir deelname en ‘n punt uit 10 vir bewegings-uitvoering word inberekening gebring.

Die 3 komponente nl. PSW (30), SK (40) en Fisiese Aktiwiteit (30) word saam bereken vir ‘n gemiddeld uit 100: LV.