• Laerskool Elarduspark
 • Waar leerders toegerus word

Laerskool Elarduspark

Waar leerders toegerus word

×

Grondslagfase (Gr. 1 – 3)

Algemeen

Die Grondslagfase streef daarna om elke kind geborge en veilig te laat voel.   Dit is vir ons baie belangrik dat die klasse so klein as moontlik gehou word sodat elke leerder se potensiaal ten volle bereik kan word, maar sodat daar ook genoeg aandag gegee kan word aan ‘n leerder wat ‘n probleem ondervind.  In die Grondslagfase het ons ervare onderwyseresse wat ‘n passie vir die onderwys het.  Daar word gepoog om op hoogte te bly met die nuutste verwikkelinge in die onderwys.

Volgens die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidverklaring (KABV)  vir Graad 1 tot 3 het die Grondslagfase vier vakke:

 • Huistaal (Afrikaans) en Eerste Addisionele Taal (Engels)
 • Wiskunde
 • Lewensvaardigheid:Aanvangskennis en Skeppende Kuns
 • Liggaamsopvoeding en Persoonlike en Sosiale Welsyn

Leerders kry die geleentheid om reeds vanaf Gr. 1 die rekenaarsentrum te besoek waar hulle rekenaarvaardighede leer.  Hulle volg reeds van Gr.R af ‘n skaakkursus wat in die klas aangebied word.  Jaarliks word ‘n leesweek gehou.  Die klem val in hierdie week grootliks op lees.  Elke leerder word gemotiveer om te lees.  Interessante programme word vir hulle aangebied.  Leerders neem reeds vanaf Gr. 1  deel aan die Interne Redenaars.  Dit word met groot sukses aangebied.

 

Afrikaans
In die Grondslagfase is die belangrikste vaardighede in die kurrikulum vir Huistaal die volgende:

 • Luister en praat
 • Lees en klanke
 • Skryf en handskrif

Die Tale-program word met al die ander vakke geïntegreer.  Taal word oor die kurrikulum heen in alle mondelinge, lees- en skryfwerk gebruik.  Baie van die luister- en praatvaardighede sal ontwikkel word in Wiskunde en Lewensvaardigheid.

Assessering
Die beleid vereis die volgende aantal formele assesseringsaktiwiteite:

Graad

Vak

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Totaal

1

Huistaal

1

2

2

2

7

2

Huistaal

1

2

2

2

7

3

Huistaal

1

3

3

2

9

 

 

English
In the Foundation Phase, the skills in the First Additional Language are:

 • Listening and speaking
 • Reading and phonics
 • Writing and handwriting

Assessment
The CAPS document provides suggestions for each of the Formal Assessment Activities in the Foundation Phase Languages.  Each activity is made up of a number of parts dealing with different aspects of Language.

Grade

Subject

Term1

Term 2

 Term 3

 Term 4

Total

1

First Additional Language

1

1

1

1

4

2

First Additional Language

1

1

2

1

5

3

First Additional Language

1

2

2

1

6

 


Wiskunde
Wiskunde in die Grondslagfase bestaan uit vyf inhoudsareas.  Elke inhoudsarea dra tot ‘n spesifieke vaardigheid by.  Die inhoudsareas is as volg:

 • Getalle, bewerkings en verwantskappe
 • Patrone, funksies en algebra
 • Ruimte en vorm (Geometrie)
 • Meting
 • Datahantering

Elke kwartaal is daar ‘n aantal assesseringstake wat gedoen moet word.  Dit verskil van graad tot graad en word in die volgende tabel aangedui:

 

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Totaal

Graad 1

2

2

2

1

7

Graad 2

2

2

2

2

8

Graad 3

2

3

3

2

10

 


Lewensvaardigheid

Die vak Lewensvaardigheid is die middelpunt vir die holistiese ontwikkeling van leerders.  Dit het betrekking op die sosiale, persoonlike, intellektuele, emosionele en fisiese groei, en die manier waarop dit geïntegreer word.  Lewensvaardigheid is ‘n vak wat oor verskillende terreine heen sny en moet die onderrig van die ander kernvakke in die Grondslagfase ondersteun en versterk.
Assessering in Lewensvaardigheid gedurende die Grondslagfase is meestal informeel en deurlopend van aard.  Die formele assessering van elke leerder wat een keer per kwartaal moet plaasvind, moet formeel deur die onderwyser opgeteken word.
Die leerders se prestasievlakke word op ‘n sewepuntskaal vir elke vak vanaf Graad R tot graad 12 aangedui.  Die verskillende prestasievlakke  verskyn in die volgende tabel.

 

Kodes vir rekordering en verslaghouding:

Prestasiekodes

Beskrywing van die vaardigheid

7

Uitnemende prestasie

6

Merieteprestasie

5

Substansiële prestasie

4

Bevredigende prestasie

3

Gemiddelde prestasie

2

Elementêre prestasie

1

Nie bereik nie


Progressievereistes
Om in die Grondslagfase (Graad R uitgesluit) te slaag, moet die leerder aan die volgende vereistes voldoen:

 • Voldoende prestasie (Vlak 4) vir een amptelike taal op Huistaalvlak  (Afrikaans);  en
 • Matige prestasie (Vlak 3) vir die tweede vereiste amptelike taal op Eerste Addisionele Taal vlak (Engels);  en
 • Matige prestasie (Vlak 3) vir Wiskunde.

Graad 1

By Graad 1 streef ons daarna om elke kind geborge en veilig te laat voel.  Dit is vir ons baie belangrik dat die klasse so klein as moontlik gehou word, sodat elke leerder sy volle potesiaal kan bereik.  Op hierdie stadium het ons 10 Graad 1 klassies met ‘n maksimum van 25 leerders elk.  Ons is ‘n span met ervare onderwyseresse wat ‘n passie vir die onderwys het en daar word gepoog om op hoogte te bly met die nuutste verwikkelings in die onderwys.

Volgens die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (NKABV – in Engels CAPS) vir Graad R tot 3 het die Grondslagfase vier vakke:

 1. Huistaal (Afrikaans)
 2. Eerste Addisionele Taal (Engels)
 3. Wiskunde
 4. Lewensvaardigheid:
  1. Aanvangskennis
  2. Skeppende Kuns
  3. Liggaamsopvoeding
  4. Persoonlike en Sosiale welsyn

Die leerders volg reeds van Graad R af ‘n skaakkursus by wat een keer ‘n week in die klas aangebied word.  Leeerders neem ook reeds vanaf Graad 1 deel aan die Interne Redenaars.  Dit word met groot sukses aangebied.  Ons het ook hierdie jaar begin met die aanleer van Sepedi by Laerskool Elarduspark.  Vanaf 2017 het ons ‘n opgeleide dame wat dit vir ons leerders gaan aanbied.  Daar gaan van verskeie metodes gebruik gemaak word om die taal so interessant moontlik aan te bied om sodoende ons leerders nog beter toe te rus vir die toekoms.

 

Riglyne  vir Graad 1
Die onderstaande inligting is slegs riglyne wat daar van ‘n voornemende Graad 1 leerder verwag word om Graad 1 te kan betree.

Fynmotoriese ontwikkeling

·         Sny vorms uit en plak dit

·         Kan vorms uit papier skeur

·         Prente inkleur

·         Kan eie naam skryf

·         Kan ‘n menstekening maak wat besonderhede bevat

·         Hou potlood reg vas

Grootmotoriese ontwikkeling

Graad 1 – leerders het een keer per week ‘n KDA periode, waar grootmotoriese ontwikkeling plaasvind. Dit word aangebied deur kundige personeel.

·         Eenbeen staan, ongeveer 10 sekondes

·         Eenbeen spring

·         Huppel, draai en rigting verander sonder om ritme te verloor

·         Vang en gooi ‘n bal

·         Kan postuur by tafel en op mat behou tydens werksessies

·         Kan klim-en-klouter en is bereid om te waag

Dominansie

·         Die kind se handvoorkeur moet reeds bepaal word

Visuele Persepsie

·         Kan objekte t.o.v. mekaar plaas, bv.  plaas die bal langs die stoel

·         Kan spesifieke letters/syfers tussen ander uitken

·         Kan minstens ‘n 35 stuk legkaart bou

Lateraliteit

·         Kan links/regs onderskei

Wiskunde ontwikkeling

·         Moet minstens 10 voorwerpe kan uittel

·         Moet voorwerpe volgens vorm, kleur of grootte kan sorteer

·         Ken die verskillende kleure

·         Weet wat is die meeste en die minste

·         Kan voorwerpe na aanleiding van hulle vorm beskryf bv. vierkantig, sirkelvormig en reghoekig

Taalontwikkeling

·         Kan oor eie wȇreld gesels

·         Kan tye (gister, vandag, môre) korrek gebruik

·         Kan ‘n boodskap oordra

·         Kan ‘n storie met opeenvolgende gebeure redelik akkuraat terug vertel

Sosiale vaardighede

·         Maak vriende

·         Deel met ander

·         Toon goeie samewerking in groepe

·         Respekteer ander en hul eiendom

Persoonlike sorg

·         Kan eie tande borsel

·         Kan skoenveters, knope en ritssluiters vasmaak

·         Kan self aan – en uittrek

 

Leerders met leerstruikelblokke
Inklusiwiteit vorm deel van ons daaglikse organisering, beplanning en onderrig by Graad 1. Onderwyseresse is opgelei om leerstruikelblokke te identifiseer en aan te pak, asook hoe om vir diversiteit te beplan. Om die struikelblokke in die klaskamer aan te spreek, word differensiëring gebruik wat by elke leerder se ontwikkelingsvlak pas.

 

Dissipline (Gr 1)
Dissipline is baie belangrik vir orde en roetine.  Dit is belangrik dat ons as skool en u as ouers sal hande vat in die verband.  Daar is ‘n dissipline stelsel in ons skool wat toegepas word vanaf graad 1-7. Aan die begin van die Graa 1-jaar kry die leerders die geleentheid om net eers aan te pas.  Gedurende hierdie tydperk word die skoolreëls deeglik behandel en ingeoefen.  Dit duur ongeveer twee maande .  Daarna word die dissipline stelsel toegepas soos vir die res van die skool.  Indien daar ‘n daadwerklike probleem is sal die ouers onmiddellik in kennis gestel word sodat die saak aangespreek kan word.  Vanaf kwartaal 2 word daar streng volgens die skool se dissipline stelsel opgetree.  Inskrywings word toegeken vir sekere oortredings en detensie word as straf gegee.

 

Wagklasse
Leerders wat nie onmiddellik na skool afgehaal kan word nie, bly in die wagklas. (Dit is u kind se klasonderwyseres se klas) Die Graad 1 juffrou is in haar klas tot 13:45 waar daar vir u kind toesig sal wees. Daarna begin die buitemuurse program. U kind se klasonderwyseres is dus dan nie meer beskikbaar vir toesig nie. Alternatiewe reëlings moet dan deur die ouer getref word.

Graad 2

Die Grondslagfase streef daarna om elke kind geborge en veilig te laat voel.   Dit is vir ons baie belangrik dat die klasse so klein as moontlik gehou word sodat elke leerder se potensiaal ten volle bereik kan word, maar sodat daar ook genoeg aandag gegee kan word aan ‘n leerder wat ‘n probleem ondervind.  In die Grondslagfase het ons ervare onderwyseresse wat ‘n passie vir die onderwys het.  Daar word gepoog om op hoogte te bly met die nuutste verwikkelinge in die onderwys.

Volgens die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidverklaring (KABV)

 1. Huistaal (Afrikaans)
 2. Eerste Addisionele Taal (Engels)
 3. Tweede Addisionele Taal (Sepedi) tans in Gr 1 en Gr 2.
 4. Wiskunde
 5. Lewensvaardigheid:
  1. Aanvangskennis
  2. Skeppende Kuns
  3. Liggaamsopvoeding en Persoonlike en Sosiale Welsyn

Leerlinge besoek ook eenmaal per week die mediasentrum.  Jaarliks word ‘n leesweek gehou.  Die klem val in hierdie week grootliks op lees.  Elke leerder word gemotiveer om te lees.  Interessante programme word vir hulle aangebied.

 

Afrikaans
In die Grondslagfase is die belangrikste vaardighede in die kurrikulum vir Huistaal die volgende:

 • Luister en praat
 • Lees en klanke
 • Skryf en handskrif

Die Tale-program word met al die ander vakke geïntegreer.  Taal word oor die kurrikulum heen in alle mondelinge, lees- en skryfwerk gebruik.  Baie van die luister- en praatvaardighede sal ontwikkel word in Wiskunde en Lewensvaardigheid.

Assessering 
Die beleid vereis die volgende aantal formele assesseringsaktiwiteite:

Graad

Vak

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Totaal

2

Huistaal

1

1

1

1

4

 

English 
In the Foundation Phase, the skills in the First Additional Language are:

 • Listening and speaking
 • Reading and phonics
 • Writing and handwriting

Assessment 
The CAPS document provides suggestions for each of the Formal Assessment Activities in the Foundation Phase Languages.  Each activity is made up of a number of parts dealing with different aspects of Language.

Grade

Subject

Term1

Term 2

 Term 3

 Term 4

Total

2

First Additional Language

1

1

1

1

4

 

Wiskunde
Wiskunde in die Grondslagfase bestaan uit vyf inhoudsareas.  Elke inhoudsarea dra tot ‘n spesifieke vaardigheid by.  Die inhoudsareas is as volg:

 • Getalle, bewerkings en verwantskappe
 • Patrone, funksies en algebra
 • Ruimte en vorm (Geometrie)
 • Meting
 • Datahantering

Elke kwartaal is daar ‘n aantal assesseringstake wat gedoen moet word.  Dit verskil van graad tot graad en word in die volgende tabel aangedui:

 

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Totaal

Graad 2

1

1

1

1

4

 

Lewensvaardigheid 
Die vak Lewensvaardigheid is die middelpunt vir die holistiese ontwikkeling van leerders.  Dit het betrekking op die sosiale, persoonlike, intellektuele, emosionele en fisiese groei, en die manier waarop dit geïntegreer word.  Lewensvaardigheid is ‘n vak wat oor verskillende terreine heen sny en moet die onderrig van die ander kernvakke in die Grondslagfase ondersteun en versterk.
Assessering in Lewensvaardigheid gedurende die Grondslagfase is meestal informeel en deurlopend van aard.  Die formele assessering van elke leerder wat een keer per kwartaal moet plaasvind, moet formeel deur die onderwyser opgeteken word.
Die leerders se prestasievlakke word op ‘n sewepuntskaal vir elke vak vanaf Graad R tot graad 12 aangedui.  Die verskillende prestasievlakke  verskyn in die volgende tabel.

 

Kodes vir rekordering en verslaghouding:

Prestasiekodes

Beskrywing van die vaardigheid

7

Uitnemende prestasie

6

Merieteprestasie

5

Substansiële prestasie

4

Bevredigende prestasie

3

Gemiddelde prestasie

2

Elementêre prestasie

1

Nie bereik nie

 

Progressievereistes 
Om in die Grondslagfase (Graad R uitgesluit) te slaag, moet die leerder aan die volgende vereistes voldoen:

 • Voldoende prestasie (Vlak 4) vir een amptelike taal op Huistaalvlak  (Afrikaans);  en
 • Matige prestasie (Vlak 3) vir die tweede vereiste amptelike taal op Eerste Addisionele Taal vlak (Engels);  en
 • Matige prestasie (Vlak 3) vir Wiskunde.

 

Graad 3

Graad 3 is ons laaste jaar van vaslegging in die Grondslagfase, voor die intermediȇre fase in aanvang neem.  Ons ervare onderwyseresse het ‘n passie vir die onderwys en stel die leerders se belange eerste.  Om te verseker dat elke leerder sy volle potensiaal bereik, word daar gekyk na die swakker leerder, gemiddelde leerder en sterk leerder.  Ekstra Wiskunde en Leesklasse word in die middae aangebied.  Elke onderwyseres is ook verantwoordelik vir KO (Korrektiewe Onderrig) waar uitvalle en omkerings aandag geniet.  Ekstra werkkaarte word bekikbaar gestel vir die leerder wat kans sien vir ‘n groter uitdaging.

Volgens die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidverklaring (KABV) het Graad 3 die volgende vier vakke:

1.       Afrikaan Huistaal

a.       Luister en praat

b.      Lees en klanke

c.       Skryf en handskrif

2.       Eerste Addisionele Taal (Engels)

a.       Listening and speaking

b.      Reading and phonics

c.       Writing and handwriting

3.       Wiskunde

a.       Getalle, bewerkings en verwantskappe

b.      Patrone, funksies en algebra

c.       Ruimte en vorm (Geometrie)

d.      Meting

e.      Datahantering

4.       Lewensvaardigheid wat bestaan uit:

a.       Aanvangskennis

b.      Skeppende Kuns

c.       Liggaamsopvoeding

d.      Persoonlike en Sosiale Welstand

Leerders kry die geleentheid om die Rekenaarsentrum te besoek, waar hulle rekenaarvaardighede leer.  Hulle kry die geleentheid om een mal per week die Mediasentrum te besoek.  ‘n Buite skaakafrigter kom een mal per week in om die leerders skaakvaardig te maak.

Assessering:

Die beleid vereis die volgende aantalformele assesseringsaktiwiteite:

Vak

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Totaal

Huistaal

1

3

3

2

9

Engels

1

2

2

1

6

Wiskunde

2

3

3

2

10

Lewensvaardigheid

1

1

1

1

4

 

Kodes vir rekordering en verslaghouding:

Prestasiekodes

Beskrywing van vaardigheid

7

Uitnemende prestasie

6

Meriete prestasie

5

Substansiële prestasie

4

Bevredigende prestasie

3

Gemiddelde prestasie

2

Elementȇre prestasie

1

Nie bereik nie

 

Progressievereistes:
Om Graad 3 te slaag, moet die leerder aan die volgende vereistes voldoen:

 • Voldoende prestasie (vlak 4) vir een amptelike taal op huistaalvlak (Afrikaans); en
 • Matige prestasie (vlak 3) vir die tweede amptelike taal op Eerste Addisionele Taal vlak (Engels); en
 • Matige prestasie (vlak 3) vir wiskunde.

 

Meer oor die kurrikulum:
Omdat dit die leerders se finale jaar in die Gronslagfase is, wil ons dit vir hulle aangenaam maak.
Ons temas vir die jaar is:

 • Oor my
 • Gevoelens
 • Gesondheidsvoorligting
 • Hou my liggaam veilig
 • Regte en verantwoordelikhede
 • Gesonde eetgewoontes
 • Insekte
 • Lewensiklusse
 • Herwinning
 • Openbare veiligheid
 • Besoedeling
 • Leefwyse uit die verlede
 • Ruimte
 • Produkte en Prosesse
 • Diere en Kreature

Deur die jaar het ons uit- en instappies.  Ons hou ook tradisionele piekniek.  Dan eet ons verskillende tradisionele kosse en hou boeresport.  Verskeie eksperimente word gedoen deur die jaar.