Wat Gebeur

WYSIGINGSWETSONTWERP VIR OPENBARE SKOLE

Aan wie dit mag aangaan:

Die nuwe wysigingswetsontwerp op die Skolewet gaan 'n reuse impak op skole se onafhanklikheid hê. Indien dit ingestel word, sal beheerliggame bykans al hulle magte ten opsigte van leerdertoelating, taal en personeel aanstellings verloor. Die plan is om onderwysdienste te sentraliseer terwyl die onderwysdepartement uitgesproke is dat hulle dit nie kan bekostig nie. Die implementering van die wysigingswetsontwerp sal dus tragiese gevolge vir dienslewering aan skole hê en uiteindelik die gehalte van onderrig ook. Ek versoek dus dat hierdie wetsontwerp afgekeur word. Suid-Afrika het alle gemeenskappe se insette nodig om ons kinders op te lei.

Of dit enigsins gelees gaan word is ‘n ope vraag, maar sou dit gelees word is dit heel moontlik dat Afrikaans nie noodwending die leser se eerste taal is nie. Derhalwe stel ek voor dat dit ook in engels gegee word. Ek het dit vertaal, maar vra gerus iemand daar wat meer van Engels weet as ek om dit na te gaan.

 

To whom it may concern:

 

The new amendment to the Schools Act will have a huge impact on schools' independence. If implemented, governing bodies will lose almost all their rights regarding learner admissions, language and staff appointments. The plan is to centralize education services while the Department of Education is outspoken that they cannot afford it. The implementation of the amendment bill will therefore have tragic consequences for service delivery to schools and ultimately the quality of teaching as well. I therefore request that this bill be rejected. South Africa needs all communities' inputs to educate our children.

 

 

https://solidariteit.co.za/vir-skole/

 

KERKDIENS:  VRYDAG, 10  NOVEMBER  2017

Soos dit ons gebruik is, sluit ons die jaar weer met ‘n Kerkdiens in die NG Kerk Elarduspark af.  Die bywoning van die Kerkdiens is vrywillig.  Die prediker is Ds Maartje van der Westhuizen.

Die diens neem om 10:20 ‘n aanvang en ons behoort om ± 11:30 almal terug te wees by die skool.  Neem asseblief kennis dat die skool op Vrydag, 10 November 2017 om 12:00 sluit.  U kan na afloop van die Kerkdiens (12:00) u kind by die skool kom afhaal indien u sou verkies.  Leerders moet asseblief skoolskoene en kouse aantrek vir die afsluiting.

Ons versoek vriendelik dat u die aangehegte skeurstrokie sal voltooi en voor of op Maandag, 6 November 2017 sal terug stuur na u kind se Registeronderwyser.

Daar sal wel toesigklasse wees vir leerders tot 13:15 indien u program dit nie toelaat om u kind om 12:00 te kom afhaal nie.

 

SKOOLPROGRAM  -  VIR  GR. 4 - 7  VANAF  13  NOVEMBER  2017

Die eksamen begin op Maandag, 13 November 2017 en eindig Dinsdag, 28 November 2017.

Die eksamensessies vir die Gr. 4 – 7 leerders is soos volg.

07:30 – 08:00            -           Opening (Vierkant)
08:00 – 09:30            -           Sessie 1
09:30 – 10:00            -           Pouse
10:00 – 11:30            -           Sessie 2
11:30 – 12:00            -           Inhandiging van handboeke

Neem asseblief kennis dat geen leerder vroeër uitgeteken mag word tydens die eksamen nie.  Alle Gr. 4 – 7 leerders moet vir albei sessies teenwoordig wees aangesien die handboeke van die betrokke vak om 11:30 ingeneem word. Indien ‘n leerder se handboek verlore is of in ‘n swak toestand is, word ‘n vervangings- fooi van R150,00 gehef.

NB:     Indien u kind moet deelneem aan ‘n dans of drama eksamen gedurende die eksamen moet die Graadhoof voor die eksamen ingelig word.  Kontak haar asseblief en gee die dag en datum vroegtydig deur.  Hierdie betrokke leerders sal hul eksamen om 07:00 in die raadsaal moet aflê.

Graadhoofde

Gr.4:    lsmit@lardies.co.za

Gr.5:    jnaude@lardies.co.za

Gr.6:    evanrooy@lardies.co.za

Gr.7:    emoller@lardies.co.za

 

SKOOLPROGRAM  VIR  GR. 1 – 3  VANAF  13  NOVEMBER  2017

Tydens die eksamen funksioneer die skool soos gewoonlik vir die Gr. 1 – 3 leerders.  Leerders moet asseblief teenwoordig wees aangesien formele assessering gedoen word.  Die skool sluit wel vanaf 13 November 2017 tot 6 Desember 2017 om 12:00 vir die Grondslagfase.  Daar sal wel toesigklasse wees tot 13:15 vir leerders wat nie vroeër afgehaal kan word nie.

Ons versoek vriendelik dat u die aangehegte skeurstrokie sal voltooi en voor of op Maandag, 6 November 2017 sal terugstuur na u kind se Registeronderwyser.