Gedragskode

GEDRAGSKODE VAN LAERSKOOL ELARDUSPARK

Aangesien die Beheerliggaam ingevolge Artikel 20(1)(d) van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 84 van 1996, verplig word om ‘n gedragskode vir leerders te aanvaar,

en aangesien die Beheerliggaam, ouers, onderwysers en leerders van Laerskool Elarduspark verbind is tot:

 • Christelike waardes
 • voortreflike onderrig 
 • toegewyde studie
 • effektiewe bestuur
 • verantwoordelike dissipline

en aangesien die Beheerliggaam, ouers, onderwysers en leerders van Laerskool Elarduspark begerig is om ‘n gelukkige omgewing te skep waarin bogemelde doelstellings in ‘n kultuur van versoening, verdraagsaamheid, vrede en orde kan geskied.

Die Beheerliggaam bepaal derhalwe soos volg:

1.         BEHERENDE  GESAG

 • Ingevolge Artikel 8(1) van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 84 van 1996, berus die gesag om dissipline in die skool te handhaaf by die Beheerliggaam.
 • Geen leerder word uitgesluit van die toepassing van hierdie gedragskode nie.
 • Elke onderwyser beskik oor dieselfde regte as ‘n ouer met betrekking tot beheer en dissipline van ‘n leerder ooreenkomstig hierdie gedragskode wanneer enige leerder die skool bywoon of enige byeenkoms, funksie of uitstappie of ander skoolverwante aktiwiteit bywoon of daaraan deelneem.
 • Die hoof of enige onderwyser is bevoeg om enige eiendom in besit van enige leerder te deursoek vir enige gevaarlike wapen, vuurwapen, dwelmmiddel of ander gevaarlike middel, gesteelde eiendom of pornografiese materiaal, indien die hoof of onderwyser op redelike gronde vermoed dat so ‘n leerder in besit van enige voormelde item is.

2.         SKOOLREËLS

 • Elke leerder is gebonde aan die skoolreëls vervat in die huiswerkboek soos van tyd tot tyd deur die Beheerliggaam gewysig of aangevul word.

3.         KORREKTIEWE MAATREËLS

 •  Die volgende korrektiewe maatreëls sal toegepas word in die geval van ‘n oortreding van hierdie gedragskode deur enige leerder:

o   Ordemerke

o   Detensie

o   Rapport

o   Dissiplinêre verhore

o   Uitsetting

o   Ernstige misdrywe

3.1       Ordemerke:
 

 • Enige onderwyser mag enige van die volgende ordemerke teen die naam van enige leerder aanbring:
 • Groen ordemerk  -  punte Aanhangsel A
 • Blou ordemerk  -  punte Aanhangsel A
 • Rooi ordemerk  -  punte  Aanhangsel A
 • Wanneer ‘n leerder vyftien dissiplinêre punte teen sy/haar naam het, is hy of sy onderhewig aan detensie.
 • Ordemerke word in ‘n sentrale strafregister (Principal Primary)  aangeteken  en in die leerder se huiswerkboek, weekliks geplak.
 • Die leerder se ouer of voog moet kennis neem van elke sodanige ordemerk en sy / haar handtekening in die huiswerkboek aanbring.
 • Indien ‘n leerder of sy/haar ouer of voog verontreg voel deur die aantekening van ‘n ordemerk, kan appèl daarteen binne sewe dae na aantekening van die ordemerk by die personeellid belas met dissipline aangeteken word wat beide partye sal aanhoor en die geskil sal beslis.
 •  Enige briewe deur ouers onderteken gaan na die detensiehoof van die spesifieke graad.

            Groen kol  =  1 dissiplinêre punt

            Blou kol  =  2 dissiplinêre punte

            Rooi kol  =  15 dissiplinêre punte

            ‘n Rooi kol is onmiddellike detensie
 

 • Aard van oortreding bv. Blootstelling of betrekking van mede leerders of beïnvloeding word verwys na dissipline komitee.  Die komitee besluit op die aantal detensies.  Punte maksimum 3.

3.2       Detensie

 • Wanneer ‘n leerder 15 dissiplinêre punte teen sy/haar naam het, is hy/sy onderworpe aan detensie.
 • Detensie vind op Woensdae vanaf 14:00 tot 16:00 plaas.
 • Wanneer ‘n leerder aan detensie onderhewig is, moet sy/haar ouer of voog skriftelik verwittig word van:

o   die rede vir die detensie, en

o   die tyd en plek waar detensie uitgedien moet word

o   Indien ‘n leerder of sy/haar ouer verontreg voel deur die oplegging van detensie, kan appèl aangeteken word binne 7 dae na voormelde kennisgewing by die skoolhoof wat beide partye sal aanhoor en die geskil sal beslis.

o   Versuim om detensie by te woon sonder ‘n verskoning wat deur die Adjunkhoof, dissipline aanvaar word, is strafbaar met twee tydperke van detensie.

3.3       Rapport en dissiplinêre gesprek
 

 • Wanneer ‘n leerder 5 detensies ontvang het teen sy/haar naam, word hy/sy op rapport geplaas.  Leerders se name gaan na Me Hollander en  Mnr du Plessis.
 • Die leerder se gedrag word noukeurig deur sy/haar onderwyser(s), die
  Departementshoof Opvoedkundige Leiding en sy/haar ouers gemonitor en elkeen onderteken elke dag die rapportregister.
 • Die tydperk van rapport beloop 7 of meer skooldae.
 • Tydens hierdie tydperk poog die skool om saam met die ouerhuis gedrags-veranderinge by die leerder te weeg te bring.  Goeie kontrole oor die leerder se werk, gedrag en andere word deur middel van ‘n daaglikse verslag met die ouerhuis gekommunikeer.
 • Indien die leerder se gedrag nie verander in die volgende maand nie, word ‘n dissiplinêre gesprek gehou.
 • Die gesprek word bygewoon deur die ouers, leerder, graadhoof en adjunkhoof van Dissipline, DPO en skoolhoof.

3.4       Dissiplinêre verhore

3.4.1    Vir ernstige oortredinge word ‘n dissiplinêre verhoor gehou en word die prosedures gevolg soos vervat in die
Suid-Afrikaanse Skolewet.

3.4.2    Dit geld ook wanneer leerders die skool op enige uitstappie, toer of kamp verteenwoordig en die skool se beeld enigsins op watter wyse ook benadeel.

 • Benewens voormelde kan die volgende optrede deur ‘n leerder aanleiding gee tot sy/haar skorsing:
 •  Enige optrede wat die veiligheid van ander in gevaar stel of inbreuk maak op die regte van ander.
 • Besit van, dreigement met of gebruik van ‘n gevaarlike wapen.
 • Besit, gebruik of verhandeling van dwelmmiddels, ongemagtigde medisyne, alkohol of enige ander gevaarlike middel of sigbare tekens daarvan.
 • Aanranding.
 • Onsedelike optrede.

o   Hom/of haarself valslik identifiseer.

o   Skadelike graffiti op eiendomme asook liggaam, haatspraak, seksisme of rassisme.

o   Diefstal of besit van gesteelde goedere, insluitend toets- of eksamenvraestelle voor die aflegging van sodanige toets of eksamen.

o   Onwettige optrede, vandalisme of die vernietiging of beskadiging van eiendom.

o   Disrespek, aanstootlike gedrag of onaanvaarbare taalgebruik teenoor onderwysers, volwassenes, skoolwerknemers of leerders van ander skole.

o   Besoek en verspreiding van onwelvoeglike webtuistes.

o   Herhaalde oortredings van die skoolreëls of die gedragskode.

o   Viktimisasie, afknouery of intimidasie van ander leerders.

o   Oortreding van eksamenreëls.

o   Enige vorm van bedrieglike optrede.

o   Enige ander optrede wat na die oordeel van die Beheerliggaam die regte van die skool, die Beheerliggaam, ‘n leerder of onderwyser op ‘n ernstige wyse aantas.

o   Kuberboelie

o   Eerkrenking

o   Indien ‘n leerder die beeld van die skool enigsins skade berokken of benadeel.

 • Die dissiplinêre komitee van die Beheerliggaam kan na aanhoor van die leerder en sy ouer of voog ‘n leerder wat skuldig bevind is aan enige van die optredes in sub-paragrawe (3.4.1) en (3.4.2) hierbo vermeld, skors:·        
 • vir ‘n tydperk van hoogstens een (1) week; óf
 • vir ‘n tydperk van hoogstens een (1) week, hangende ‘n besluit van die hoof oor die vraag of so ‘n leerder uit die skool gesit sal word, aldan nie.
 •  Voor so ‘n verhoor, moet die leerder en sy ouer of voog:

o   minstens vyf dae voor die verhoor skriftelik ingelig word van die klagte(s) teen hom/haar en sodanige kennisgewing moet die datum, tyd en plek van die verhoor aandui, behalwe as daar daadwerklik opgetree moet word;

o   sodanige besonderhede met betrekking tot die klagte as wat hy/sy versoek of andersins regtens op geregtig is, verskaf.

o   die geleentheid gebied word om sy/haar weergawe te stel en relevante feite voor te lê;

o   die reg hê om bygestaan te word deur ‘n regsverteenwoordiger, ouer, voog of onderwyser;

o   die reg hê om deur onpartydige persone verhoor te word;

o   die reg hê om met waardigheid behandel te word ten tye van die dissiplinêre proses;

o   die reg hê om skriftelik in kennis gestel te word van die beslissing van die komitee.

 • Indien die leerder of sy/haar ouer of voog verontreg voel deur die beslissing van die dissiplinêre komitee of die Beheerliggaam, kan die leerder of sy/haar ouer(s) binne sewe dae na die bekendmaking van sodanige beslissing appèl aanteken by die Beheerliggaam of die lid van die Uitvoerende Raad, belas met onderwys- aangeleenthede van die Gautengse Wetgewer.
 • Die Beheerliggaam moet rekord hou van alle dissiplinêre verrigtinge en:

o   kan die skoolhoof in kennis stel van sy besluit om ‘n leerder te skors, óf

o   moet die skoolhoof binne vier-en-twintig uur skriftelik in kennis stel van enige aanbeveling om ‘n leerder uit die skool te sit.

3.5       Uitsetting

 • Indien die Beheerliggaam besluit het om ‘n leerder te skors hangende die besluit deur die skoolhoof met betrekking tot sy/haar uitsetting, besluit die Skoolhoof binne sewe dae of die leerder uit die skool gesit word, al dan nie.
 • Indien ‘n leerder of sy/haar ouer(s) verontreg voel deur ‘n besluit van die skoolhoof om sodanige leerling uit die skool te sit, kan sodanige leerder of sy/haar ouer(s) binne sewe dae daarna appèl aanteken by die lid van die Uitvoerende Raad, belas met onderwys van die Gautengse Wetgewer.
 •  In geval van uitsetting bepaal die skoolhoof so spoedig moontlik daarna ‘n geskikte instelling waar sodanige leerder se verpligte skoolloopbaan voortgesit sal word.

3.6       Ernstige misdrywe

 • Enige optrede wat ‘n misdryf uitmaak beregbaar ingevolge die Strafproseswet, 51 van 1977, moet deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens ondersoek word en hanteer word ingevolge die bepalings van die Strafproseswet.
 •  

Spesifieke sanksies

Graad 7– leerders wat 4 en meer detensies gesit het, word die voorreg ontneem om die graad 7 – uitstappie by te woon.

Graad 6– leerders wat 3 en meer detensies gesit het, word die voorreg ontneem om die graad 6 – kamp by te woon en kan nie in aanmerking kom vir die leierverkiesing nie.

Graad 5– leerders wat 3 of meer detensies gesit het word die voorreg ontneem om as snoepie-, media- of skolierpatrollie-leier verkies te word.

Leerders wat in die oggende laat kom of swak gedrag toon tydens vierkantopening, word deur die registeronderwyser in die huiswerkboekie/Principal Primary gestraf.

Aanhangsel A

  Groen Kol   Blou Kol   Rooi kol
1 Huiswerkboek tuis 1 Spoeg 1 Doelbewus skade aanrig aan klasse
2 Huiswerk onvoltooi 2 Huiswerk nie gedoen 2 Doelbewus skade aanrig aan geboue
3 Huiswerk nie voorberei 3 Swakgedrag: In Toilette  3 Doelbewus skade aanrig aan motors
4 Rondloop sonder toestemming 4 Hare nie volgens voorskrif 4 Doelbewus skade aanrig aan elektroniese
toerusting
5 Laat kom vir klas 5 Swakgedrag: Tydens Saal 5 Beskadiging van handboeke
6 Skeurstrokie nie terugbring 6 Swakgedrag: Tydens Klas 6 Beskadiging van Media boeke
7 Skeurstrokie nie geteken 7 Swakgedrag: Tydens Klaswisseling 7 Rook
8 Toets nie geteken 8 Swakgedrag: Op Terrein 8 In besit van rookmateriaal
9 Kougom 9 Voorkoms nie volgens voorskrif 9 In besit van dwelms
10 Eet in Klas 10 Skooldrag nie volgens voorskrif 10 Mors in toilette - dui op vandalisme
11 Drink koeldrank in klas 11 Sportdrag nie volgens voorskrif 11 Wegbly van skool sonder toestemming
(3 x detensie)
12 Gebruik van tasse volgens Skoolreëls 12 Algemene ongehoorsaamheid: Luister
nie vir onderwyser
12 Gebruik selfoon/I-Pad om video’s te neem
tydens klastyd
13 Juwele nie volgens voorskrif 13 Terg ander leerder/s 13 Gebruik selfoon/I-Pad om musiek te luister
tydens klastyd
14 Briefies skryf in klas 14 Koggel ander leerder/s 14 Gooi voorwerp/e in klastyd rond
15 Briefies rondstuur in klas 15 Speel met harde hokkie- en krieketballe op
terrein
15 Gooi voorwerp/e van stoepe af / op die
terrein rond
16 Algemene ongehoorsaamheid: Luister nie vir klasleier nie 16 Ry met fietse, rolskaatse, skaatsplanke op
skoolterrein
16 Gebruik van vuiltaal (vloek)
17 Algemene ongehoorsaamheid: Luister nie vir leier nie 17 Onaanvaarbare gedrag tydens sportgeleenthede 17 Gebruik van vuiltaal tekens (vinger gebare)
18 Troeteldiere skool toe bring 18 Meedoen aan onaanvaarbare gedrag 18 In besit wees en/of verspreiding van
pornografiese materiaal
19 Hardloop op stoepe 19 Klim op dakke en/of afdakke 19 Ouer/voog se handtekening vervals
20 Speel op verkeerde plek 20 Gebruik van selfoon/I-Pad sonder toestemming
tydens klastyd
20 Skoolterrein tydens skoolure sonder
toestemming verlaat
21 Laat kom vir skool (3de keer) 21

Gebruik van selfoon/I-Pad as sakrekenaar
tydens klastyd Sigbaarheid van ‘n
selfoon/I-Pad/Tablet

21 Oneerlikheid tydens die skryf van 'n toets
(3 x detensie)
22 Nodige skryfbehoeftes nie by skool 22   22 Oneerlikheid tydens die skryf van 'n eksamen
23

Speel met balle naby skoolgeboue en voertuie
Sonder toestemming tussen Personeel se voertuie

23   23 Bank van klas/se - stokkies draai
24 Graffiti op die liggaam 24   24 In besit van gevaarlike voorwerp/e
(mes, vuurwapen ens.)
25 Teken/skryf  op die liggaam 25   25 Rassisme:  Opmerkings, haatspraak,
onaanvaarbare optrede
        26 Diefstal
        27 Wegsteek en/of verniel van ander se
eiendom bv. tasse/sakke
        28 Krap in ander se eiendom
        29 Gevaarlike speletjies wat kan lei tot beserings
        30 Satanistiese bedrywighede in klastyd / terrein
(speletjies)
        31 Boeliegedrag
        32 Kuberboelie
        33 Oneerlikheid:  huiswerk afskryf, plagiaat
pleeg, leuens
        34 Onregmatige gebruik van skool se internet